Kvalitet och miljö

KVALITETSPOLICY

 • HEABs övergripande kvalitetsmål är att nå en miljömässigt, långsiktiga mål med uthållig lönsamhet.
 • Våra tjänster/produkter skall vara miljö& kvalitets mässigt godtagbara.
 • Våra insatser styras av myndighetskrav, egna krav, kundkrav och affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Vi skall göra rätt från början för att möjliggöra:

 • Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav.
 • Vi skall skapa ett bra kund – leverantörsförhållande där varje anställd ansvarar för kvaliteten på sitt arbete med egenkontroll se Q 0304.
 • Följa arbets- och säkerhetsanvisningar.
 • Arbeta med ständiga förbättringar på våra produkter/tjänster för att uppnå utställda kvalitetsmål.
 • Säkerställa att kundens krav och önskemål uppfylls.
 • Följa utarbetad Miljöpolicy.

MILJÖPOLICY för HEAB

 • HEABS övergripande miljömål är att nå en miljömässigt, långsiktiga mål med uthållig lönsamhet.
 • Våra tjänster/produkter skall vara miljömässigt godtagbara.
 • Våra insatser styras av myndighetskrav, egna krav, kundkrav och affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Ansvar

 • VD har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna och tillser att upprättad miljöpolicy följes.
 • Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav.
 • Vid åtagande och omhändertagande av farliga produkter gäller de av myndigheterna utarbetade föreskrifter om hantering, deponering av farligt avfall.
 • All personal skall visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och vara involverad i förbättringsarbetet. (minska miljöbelastningen).

Kontroll

 • Kontroll och efterlevnad enligt fastställda miljömål utföres på därför avsedda dokument.

Utveckling

 • Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden, skall miljöaspekterna beaktas och möjlighet till återvinning.
 • Vi skall sträva efter att minimera förbrukning av resurskrävande material som olja, järn, el och vatten.
 • Miljöarbetet skall förebyggas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning.

En förutsättning i denna strävan är att varje anställd är tillräckligt utbildade för att omsätta policyn i praktisk handling.

Inköp

 • Leverantörer och entreprenörer skall påverkas av principerna i denna policy.
 • Miljöfrågorna skall beaktas vid planering av Projekt, Metoder (arbetssätt), material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.

Information

 • All information i denna policy skall kännetecknas av öppenhet och saklighet.

Uppföljning

 • Vill skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna Miljöpolicy.