Tjänster

Spårentreprenad är ett brett område och kräver olika specialkunskaper.

Moderniseringar och ombyggnader

Vi blir inte sällan anlitade för att genomföra förändringar av stations- och perrongområden. Dessa uppdrag kräver stort fokus på säkerheten. Både under själva genomförandet och givetvis också när vi genomfört uppdraget. Med vår erfarna och utbildade personal tar vi uppdrag från projektering till genomförande.

Service och underhållsarbete

Inom ramen för detta område byter vi slipers, dränerar, dikar, genomför trumförlängningar, gör kabelkanalisering och kabelgrävning, byter räls och bygger tryckbankar samt genomför rälsklippning.

Arbeten i järnvägsmiljö

Vid arbete i järnvägsmiljö är givetvis säkerheten högt prioriterad. Vi har specialutbildad personal och en järnvägsbesiktigad maskinpark som gör oss till en kompetent partner. Vi genomför nyanläggningar, ombyggnader och reparationer av bangårdar, stationsanläggningar, räls och växlar. Vi står för transporter, sanering, service och underhåll. Vi gör också mark- och saneringsarbeten i järnvägsmiljöer.

Marksanering

Även om järnvägstransporter är ett förhållandevis säkert sätt att transportera miljöfarligt gods på kan det hända en olycka. Om så sker har vi kunskapen och utrustningen för att göra saneringsjobbet.  Vi sanerar också banområden där gammalt impregneringsmedel från slipers och stolpar förorenat marken.

Transporter

Vår omfattande maskinpark gör att vi inte sällan får uppdrag att hjälpa till med transporter för arbeten i järnvägsmiljö. Vi kan transportera gods upp till 25 meter, entreprenadmaskiner och byggelement av olika slag. Vi kan ta uppdrag med kort varsel och levererar i hela Skandinavien.

Tillsynsmän

En tillsynsman har rätt att beträda spåret för att kunna utföra sitt uppdrag. Tillsynsmän är utbildade speciellt för den här typen av uppdrag och alla våra grävmaskinister är utbildade tillsynsmän hos Banverket. Att vara tillsynsman är färskvara och våra medarbetare deltar i en årlig fortbildning och kontroll av bl a syn.